White - Hotel Collection - Hotel 1000TC Egyptian Cotton Oxford Pillowcase